logo

návrat na hlavní stránku projektů

Chci být vědcem, konstruktérem, výzkumníkem...

Projekt je spolufinancován z dotace na Podporu nadaných žáků MŠMT.

Do projektu bylo přímo zapojeno 35 žáků základních a středních škol Zlínského kraje.

Zprostředkovaně v rámci aktivit se s projektem a jeho výstupy seznámilo téměř 1000 účastníků z řad žáků, rodičů a veřejnosti.

 • Realizátor projektu:
  • Středisko volného času Klubko Staré Město, příspěvková organizace

 • Partneři projektu:
  • Střední průmyslová škola Otrokovice – Experimentárium
  • Základní škola Mánesova Otrokovice, příspěvková organizace
  • Základní škola Františka Horenského, Boršice
  • Základní škola Polešovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

 • Financování projektu:
  • Projekt byl podpořen v rámci dotační výzvy Podpora nadaných žáků na základních a středních školách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 • Plánovaný rozpočet:
 • Celkové náklady: 202 000,- Kč skutečné náklady: 156 291,- Kč
  Dotace MŠMT: 188 000,- Kč 140 345,- Kč
  Náklady SVČ: 14 000,- Kč 15 946,- Kč

  Celkové náklady jsou menší o plánovanou částku na aktivitu Minitábor.

 • Plánovaný harmonogram realizace:
 • Vzhledem ke zdržení dotačního řízení a tedy nutné úpravě původního harmonogramu, byla realizace aktivit upravena, některé zkráceny, případně úplně zrušeny

  • duben 2017 / skutečně zahájeno srpen 2017
   • zahájení projektu, oslovení škol a výběr žáků
   • zahájení AKTIVITY 1
  • květen 2017 / září 2017
   • úvodní soustředění - AKTIVITA 2
  • květen - prosinec 2017 / září – prosinec 2017
   • činnost kroužků na školách
  • srpen 2017 / nerealizováno
   • AKTIVITA 3 - Vědecký minitábor
  • říjen 2017 / listopad 2017
   • závěrečné Vědecké soustředění
  • Listopad 2017 / prosinec 2017
   • závěrečné Vědecké soustředění
  • Listopad 2017 / prosinec 2017
   • akce Vědecká show
  • prosinec 2017
   • ukončení a vyhodnocení projektu

 • Anotace:
 • Projekt podporoval rozvoj znalostí a dovedností nadaných žáků v oblasti technických a přírodovědných oborů a jejich zájem o studium odborných oborů na střední či vysoké škole. Projekt také propojuje žáky základních a středních škol formou jejich spolupráce na vzdělávacích aktivitách, kdy žáci střední odborné školy budou asistovat a podílet se na výuce žáků ZŠ a tím si nejen ověřovat své vlastní vědomosti, ale také rozšiřovat své komunikační a prezentační dovednosti s použitím odborných znalostí.

 • Cílem projektu bylo:
  1. Posílit zájem a motivaci nadaných žáků základních a středních škol pro další rozvoj v oblasti technického a přírodovědného vzdělávání, formou nástavbové volnočasové aktivity. Podpořit jejich zájem o studium na odborných středních a vysokých školách.
  2. Rozšířit znalosti a dovednosti žáků středních škol o prezentační a komunikační dovednosti.
  3. Podpořit pedagogické pracovníky středisek volného času a základních škol, rozšířit jejich zkušenosti v oblasti vzdělávání nadaných, v oblasti technických a přírodovědných oborů.

 • Plánované aktivity projektu:
  • AKTIVITA 1 - Kroužek "Věda nás baví"
  • Jedná se o systém kroužků, které probíhaly na zapojených školách buď koncentrovaně 1x za měsíc min. 4 hod., nebo 1x za 14 dní, dle potřeb žáků, kteří pracovali na konkrétním zvoleném úkolu. Kroužky a práci s žáky zajišťovali pedagogové ZŠ/SŠ/SVČ pod dohledem odborných konzultantů ze Střední průmyslové školy – Experimentária Otrokovice.

   K práci na projektech a rozvoji svých dovedností mohli žáci i pedagogové využít mailové i osobní konzultace s odbornými garanty, technické a přístrojové zázemí Experimentária Otrokovice, odborné učebny některých spolupracujících ZŠ a SŠ.

   Jednalo se o výběrové skupiny nejméně 10 žáků, kteří si samostatně nebo ve skupinách vybrali z velké škály témat a pracovali na konkrétním projektu, čímž rozvíjeli jak odborné znalosti, tak i praktické dovednosti při využití dostupných technologií, také např. týmovou spolupráci, prezentační dovednosti atd.

   Byly realizovány 3 zájmové kroužky na třech Základních školách ve Zlínském kraji. Zájem o tuto aktivitu byl mezi žáky větší, než projekt umožňoval. V rámci škol, proto často pracovalo více žáků než 10 a doplňkových aktivit jako např. soustředění se účastnili jen někteří.

  • AKTIVITA 2 - Vědecké soustředění
  • Dvoudenní soustředění všech kroužků v Experimentáriu v Otrokovicích. Odborný program zajišťují pedagogové a studenti střední průmyslové školy.

   1. Úvodní soustředění
   2. Seznámení s možnostmi odborného a přístrojového zázemí Experimentária, tak aby žáci znali možnosti, které mají při plánování a řešení svých projektů. Seznámení s pravidly vědecké práce, jak pracovat a prezentovat zajímavě a zábavně. Představení a prezentace témat, na kterých mohou pracovat. Ukázkové pokusy a úkoly, kde si prakticky vyzkoušejí práci např. elektronovém mikroskopu. Jedná se o atraktivní a intenzivní formu, kdy se spojuje efekt zážitku – nocování v Experimentáriu s vrstevníky z různých škol a zároveň možnost intenzivní práce s odborným, a ve školách ne běžnými přístroji a vybavením.

   3. Závěrečné soustředění
   4. Prezentace výstupů na projektech v rámci kroužků, příprava ukázek a stanovišť na veřejnou akci, nácvik veřejné prezentace.

   Soustředění se účastnilo 25 – 30 dětí. Program byl složen tak, že pracují v týmech, nebo mají společné prezentace.

  • AKTIVITA 3 - Vědecký minitábor
  • Vhledem k výraznému posunu hramonogramu, již nebylo možné aktivitu realizovat, na nabízený termín podzimních prázdnin se přihlásil jen malý počet zájemců a náklady na realizaci by tedy nebyly efektivní, proto aktivita neproběhla.

   Původně dle plánu projektu mělo jít o letní příměstský tábor pro zájemce nejen zapojené v pravidelných kroužcích. Probíhat měl v Experimentáriu formou jednodenních projektů - na realizaci a výuce žáků ZŠ se měli podílet studenti SPŠ jako instruktoři a vedoucí jednotlivých týmů. Po úpravě harmonogramu projektu byla aktivita upravena jako třídenní v období podzimních prázdnin.

  • AKTIVITA 4 - Vědecká show
  • Prezentace projektu a motivace dalších žáků k zapojení do vědeckých kroužků a k rozvoji jejich vědomostí a dovedností.

   Akce pro veřejnost a školy - ukázky na pódiu a stanoviště s pokusy a vědeckými úkoly, kde si příchozí mohou vyzkoušet různé přírodní zákonitosti prakticky- ukázky a práci s příchozími budou realizovat studenti SPŠ, žáci z kroužků, čímž se naučí připravit prezentaci a úkoly pro ostatní, odborné komunikaci.

Odkaz na Virtuální zeď Experimenty k novým zkušenostem

Zapáleni pro vědu ...

zapáleni pro vědu

Tak se jmenovalo představení pro veřejnost plné fyzikálních a chemických pokusů, které se uskutečnilo 14. prosince ve Sportovním a kulturním centru, Staré město.

Pokusy předvedli žáci ze zapojených škol v rámci programu na podporu nadaných žáků s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Jako hosté vystoupili Debrujáři ze Střediska volného času TYMY v Holešově.

Během dvouhodin předvedli jednotlivé týmy 5 - 8 demonstračních pokusů. Diváci dostali možnost si některé vyzkoušet takříkajíc na vlastní kůži. Jednotlivé pokusy navíc byly snímány kamerou a promítány na velké plátno, aby téměř stovce diváků neunikl žádný detail.

Pro mnohé žáky zapálené pro vědu to byla první či druhá zkušenost s vystupováním před veřejností – tréma byla na některých vidět. Přesto všichni své pokusy předvedli.

Pro žáky to byla výborná zkušenost, zvláště pro ty mladší – sedmáky – s dalšími vystoupeními budou jen lepší a lepší a trémy bude ubývat. Kde bylo nejhůř, pomohla drobným vysvětlením přímo nebo dotazem moderátorka – zkušená spolužačka z devátého ročníku - Eliška Riesslerová.

Přidanou hodnotou celého projektu je probuzený zájem o vědu a další aktivity, kdy většina kroužků bude pokračovat ve školách i po skončení projektu, případně si připravili i další prezentace navíc, např. ve školách pro své spolužáky.

Zapáleni na Mánesce

fotky ze Zapáleni na Mánesce

Poslední školní den před vánočními prázdninami na Základní škole Mánesova v Otrokovicích si tým Zapálených pro celou školu připravil program o činnostech ve vědeckém kroužku v rámci projektu nadaných žáků.

Od první do čtvrté hodiny si žáci mohli prohlédnout činnost Zapálených pro Vědu ve své plné kráse. První na řadě byli Ohniváčci, kteří nám ukazovali kouzla ohně. Další v řadě byl Teslův transformátor, mohli jste se projet v elektromagnetickém vláčku či si s námi připít drinkem se suchým ledem, ale samozřejmě spoustu dalších pokusů!

Aktivitu absolvovalo téměř 600 žáků školy.

V téhle akci chceme každoročně pokračovat a celý tým Zapálených se už těší na příští rok!

Celá fotogalerie akce Zapáleni na Mánesce